Compliance Guidelines

Code of Conduct

Please click here to download the pdf-file of our code of conduct in various languages:

Download Code of Conduct chinese version new (PDF, 3.33 Mbyte)
Download Code of Conduct english version rev. Oct 2016 (PDF, 3.11 Mbyte)
Download Code of Conduct french version new (PDF, 3.11 Mbyte)
Download Code of Conduct german version new (PDF, 3.12 Mbyte)
Download Code of Conduct italian version new (PDF, 3.11 Mbyte)
Download Code of Conduct japanese version new (PDF, 3.29 Mbyte)
Download Code of Conduct korean version new (PDF, 3.29 Mbyte)
Download Code of Conduct polish version new (PDF, 3.12 Mbyte)
Download Code of Conduct portuguese brazilian version new (PDF, 3.12 Mbyte)
Download Code of Conduct swedish version new (PDF, 3.11 Mbyte)

Guideline on Compliance with Antitrust Legislation

Download Guideline on Compliance with Antitrust Legislation July 2013 (PDF, 35.2 Kbyte)

Prevention of Corruption Guideline

Download Prevention of Corruption Guideline July 2013 (PDF, 98.5 Kbyte)

Trade Compliance

Download Trade Compliance Country Lists April 2019 (PDF, 29.9 Kbyte)

Poland Distribution System Operator Disclosure

- „Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2015 wynosi 0%.”
- "On the basis of Article 116, paragraph 13 of the Act of 20 February 2015. Renewable energy sources (OJ item. 478, as amended.) Orion Engineered Carbons Sp. o.o. located in Jaslo informs that the share of heat produced from renewable energy sources, heat from thermal waste treatment and waste heat from industrial installations, the total amount of heat supplied to the district heating network in 2015 is 0%. "

Download Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu OEC Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (PDF, 1.26 Mbyte)
Download Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OEC (PDF, 1.4 Mbyte)
Download koncesja DEE (PDF, 4.09 Mbyte)
Download koncesja OEE (PDF, 3.35 Mbyte)
Download Taryfa dla energii elektrycznej OEC Sp. z o. o. (PDF, 1.86 Mbyte)
Download Informacja dotycząca czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Orion Engineered Carbons sp. z o.o. (PDF, 113 Kbyte)
Download Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej Orion Engineered Carbons sp. z o.o. w I kwartale 2019 r. (PDF, 120 Kbyte)
Download Informacja dotycząca wyznaczenia sprzedawcy zobowiązanego (PDF, 111 Kbyte)
Download Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Orion Engineered Carbons sp. z o.o. w Jaśle (PDF, 3.02 Mbyte)
Download Wykaz podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci dystrybucyjnej Orion Engineered Carbons sp. z o.o. w I kwartale 2019 r. (stan na dzień 31 marca 2019 r.) (PDF, 107 Kbyte)
Download Karta aktualizacji 1_2017 (PDF, 180 Kbyte)
Download Raport z konsultacji (PDF, 149 Kbyte)
Download Sprzedawca zobowiązany na obszarze działania OSDn Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. (PDF, 753 Kbyte)
Download Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2018 IRiESD (PDF, 308 Kbyte)
Download KARTA AKTUALIZACJI or 1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (PDF, 4.74 Mbyte)
Download Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (PDF, 45.2 Kbyte)
Download GUD OEC (ZIP, 229 Kbyte)